Община Якоруда е разположена в североизточната част на Благоевградска област на площ от 339,3 кв.км. Релефът на община Якоруда е планински и полупланински – обхващаща части от Рила и Западните Родопи, както и тясната долина в горното течение на р. Места. Средната надморска височина е 1 603 м, а средният наклон на терена е 11,1%.
Общината се състои от осем населени места – общинския център гр. Якоруда и седем села, които са разположени в Родопите. Град Якоруда се намира на 80 км от областния център Благоевград, на 30 км от Разлог и Банско и на 40 км от Велинград.

Кмет на община Якоруда

Лични данни:
Име:инж. Нуредин Мусов Кафелов
Дата на раждане: 01 януари 1958г., гр. Якоруда
Тел.: 07442/23-28;
e-mail:oba_yda@abv.bg

Образование

На територията на община Якоруда действат шест училища: Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ , Професионална гимназия „П.Р. Славейков“, три обединени училища в селата Юруково, Конарско и Смолево, както и едно основно училище   в село Бел Камен.

В общината има и обединено детско заведение с основна сграда в град Якоруда и филиали в селата Аврамово, Бунцево, Бел Камен, Конарско, Юруково и Черна Места.

Култура

Туризъм

Община Якоруда има сравнително благоприятно туристико – географско положение. Удивителната природа, местоположението и забележителностите дават възможност в Общината да развиват почти всички видове туризъм- екотуризъм, селски, планински, културен, алтернативен и исторически туризъм, хобитуризъм.

Opening Hours

Monday

8.00 - 17.00ч

Tuesday

8.00 - 17.00ч

Wednesday

8.00 - 17.00ч

Thursday

8.00 - 17.00ч

Friday

8.00 - 17.00ч

Saturday

-

Sunday

-

Адрес:

Our Address:

ул. “Васил Левски” 1, Якоруда

Telephone: