Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица е специализирана социална услуга, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с деменция или болест на Алцхаймер, установена с протокол от ЛКК и/или с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Целева група:   Пълнолетни лица с деменция или болест на Алцхаймер;

Капацитет:  55 потребители;

Година на разкриване на социалната услуга: Социалната услуга функционира от 1968г. като дом за възрастни хора с деменция;

Домът за пълнолетни лица с деменция е разположен в края на село Бистрилица на тихо и спокойно място.

В дома за пълнолетни лица с деменция се предоставят социални услуги по задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни потребности, както и потребности в свободното време, от контакти със семейството, приятели и близки.

Основните дейности в дома са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги (регламентирани в ЗСУ и ППЗСУ) и са насочени към организиране на мероприятия по обгрижване и създаване на възможности за нови интервенции за подобряване самочувствието на настанените лица.

В Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица се осигурява:

 • Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и за социални контакти;
 • Предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;
 • Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;
 • Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;

Възстановяване на адаптивни, социални, битови и други умения и реализиране потенциала на домуващите, чрез личностно ориентиран модел, съобразен с психологичните им особености.

Домът разполага със :

 • Стаи със 3 и 4 легла, самостоятелни шкафчета за лични вещи, телевизори с кабелна във всяка стая;
 • Дневна с телевизор и кабелна телевизия; просторна трапезария; стая за гости; санитарни възли;
 • Голям двор с цветна градина;

Потребителите, които ползват услугите на социалното заведение, заплащат такса, която се определя съгласно тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет и представлява действителните месечни разходи за издръжката на едно лице.

Условия и ред за ползване на социалната услуга:

Лицата, които желаят да ползват социални услуги или техните законни представители / ако лицата са поставени под запрещение /, подават писмено, устно – на място или по телефон, включително електронен път заявление по настоящ адрес до Директора на Дирекция „Социално подпомагане”

Към молбата се прилагат :

 • документ за самоличност / за справка/;
 • копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;
 • копие от протокол на ЛКК или решение на ТЕЛК, НЕЛК.
 • При необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и други документи.

Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес изготвя Предварителна оценка на потребностите на лицето, заявило желание за ползване на социални услуги, с която го насочва за ползване на социални услуги;

Предварителната оценка се представя от лицето на ръководителя на социалната услуга, финансирана от държавния бюджет и предоставяна от избрания от него доставчик;

Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на лицето, препраща изготвената в Интегрираната информационна система / ИИС/ предварителна оценка, в Дирекция „Социално подпомагане” Берковица.

При липса на свободни места в ДПЛД с.Бистрилица, Дирекция „Социално подпомагане” Берковица, включва кандидат –потребителя в списъка на чакащите.

ИИС генерира пореден номер на вписване в списъка на чакащите за ползване на съответната социална услуга;

При наличие на свободно място, Дирекция „Социално подпомагане” Берковица, изготвя Уведомление за насочване за ползване на социални услуги.

Уведомлението се съгласува с Директора на ДПЛД с.Бистрилица, с което той потвърждава, че има налично свободно място и лицето ще бъде настанено;

Дирекция „Социално подпомагане” Берковица, препраща чрез ИИС Уведомлението за насочване за ползване на социални услуги към ДСП по настоящ адрес на лицето;

Копие на Уведомлението за насочване за ползване на социални услуги се предоставя и на лицето.

Отказът за настаняване се обжалва по реда на Административно – процесуалния кодекс.

Доставчика предоставя на лицето или законния му представител писмена информация, относно социалните услуги, които се предоставят в дома, опита му и квалификацията на персонала, условията и правилата за ползване на услугите, както и за процедурата за подаване на жалби.

Лицето се приема и настанява след подписване на договор за социални услуги.

В социалната услуга се изготвя индивидуален план за работа, след оценка на нуждите на потребителя и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати.

В него са описани основните насоки по задоволяване на :

-ежедневни, здравни, рехабилитационни, образователни потребности, както потребности в свободното време и потребности от контакти със семейството, приятели, близки и др.

За задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва медицинска история, необходими превантивни мерки, наличие на алергии, потребности от лечение, зъболечение, рехабилитация, имунизации и наблюдение, хранене, диети и др.

Начинът на изписване от дома е регламентиран в договора за социални услуги.