ЦНСТДМУ отвори врати в град Гоце Делчев.

Центърът за настаняване от семеен тип (ЦНСТДМУ ) е изграден по проект “Изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТДМУ ) за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността”.

В новия Център за настаняване от семеен тип ще бъдат настанени 14 деца с умствени и физически увреждания. За тях ще се грижат 13 души – квалифициран и помощен персонал. Сградата е проектирана в съответствие със задължителните изисквания на Държавната агенция за закрила на детето. Спазено е и условието тя да съответства на архитектурата на близките до нея сгради и да се намира в близост до здравни, образователни, културни и административни заведения.

Новият център е изграден на общински терен, където преди се е намирала бившата казарма в града. Представители на целевите групи, на социалните и образователните институции и на медиите разгледаха новата сграда, построена и оборудвана в рамките на проекта.

Изграждането на ЦНСТДМУ е първата стъпка към разкриването на алтернативни социални услуги и форми на грижа в среда, близка до семейната. Проектът не само подпомага социално децата и младежите, настанени в специализирани институции, но и съдейства за развитието и усъвършенстването на системата от социални услуги на територията на Гоце Делчев.

Адрес:

Our Address:

Гоце Делчев ул. Чаталджа 5

Telephone:
Email:

-

Web:

-