Първото научно-техническо дружество в Пиринския край е основано на 20 декември 1947 г. в гр. Благоевград с председател Христо Краев.

След проведения ІІ свободен конгрес на Съюза на българските техници на 10 януари 1948 г. се основава дружество на строителните техници в гр. Гоце Делчев. Основатели са 24 души строителни техници, които избират ръководство в състав: Председател – стр. техн. Никола Дикатлиев, секретар – стр. техн. Тодор Аврамов, членове – стр. техн. Петър Ангелов, Тодор Перухов и др. Тази година може да се приеме за начало на научно-техническите съюзи в Гоце Делчев.

Дома на науката и техниката е изграден през 1986 година.
​Разполага с богата материално- техническа  база. Има оборудвани 4 учебни кабинета и една многофункционална зала отговарящи на всички изисквания на ДОИ.

През 2003 година УС на ФНТС взима решение да кандидатства пред Националната агенция за професионално образование и  обучение за  изграждане  на  ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към ФНТС в който да участват като отделни звена  и сдруженията на организацията в страната.

С решение, протокол № 14/ 15.10.2003 год. Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски съвет  издаде лицензия на Център за професионално обучение /ЦПО/ към Федерацията на научно- техническите съюзи.
Изхождайки от наличието на наличната МТБ и преподавателските екипи с които разполага, УС на ДНТ гр.Гоце Делчев взима решение да изгради  Център за професионално обучение-звено Г.Делчев към ЦПО на ФНТС.
Предмет на лицензията е  извършване и удостоверяване  на професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация , съгласно чл. 12, т. 1,2 и 6  в съответствие с чл. 49а, ал. І от ЗПОО.

Започва дълга и обемиста работа за  проучване на нужните от специалности в региона и изготвяне на документи и програми които да се представят в Националната агенция за професионално  образование и обучение в София за издаване на лицензия.

Picture

Адрес:

Our Address:

Гоце Делчев, ул. Бяло море 12 А

Email: