Образователните процеси в с.Асеново (преименувано на 1.І.1897г. от Карачалък на Асеново, в чест на цар Асен, по желание на населението) започват по-рано от официално приетата 1871 година. Още през 1856 г. учителят Игнат Николов започва да преподава, като в период на 3-4 години първо води обучение в частни къщи, а от 1860 г. в специално направена килийка за богомолци, и в една стая за ученици. Големината на стаята била 4 метра дължина, 3 метра широчина и около 1,5 метра височина. Стените били намазани с белилка. Стаята се осветявала от две малки прозорчета, като за стъкла са служили бели книги, залепени с тесто по черчеветата. Даскал Игнат бил учител и свещеник. В делничните дни събирал младежите и ги учил на четмо и писмо, а в празничните отварял килията и четял молитви на християните. В училището учениците изучавали старобългарска азбука, Часослов и Псалтир. Събирали се до 15 ученици, и то повече момчета. Учението е било без отделения. Най-подготвените ученици сядали най-отпред, а по-слабите зад тях. Така се определяло кой в кое отделение се намира. След изучаване на материала ученикът сядал на по-преден чин. След като усвоели азбуката, Часослова и Псалтира обучението завършвало, и ученикът ставал учител. Всичко научено се прилагало на практика.

След Игнат Николов даскал в селото става Йовчо Делиганев от с.Водица, който учителствува от 1860 г. до 1865 г., „при същите условия”. Между 1865 г. и 1868 г. мястото на учител е заето от Йордан Райков дошъл в селото от Поповския край. По-нататък се изреждат следните учители: Стоян Пенев от с.Водица, работи от 1868 г. до 1870 г.; Иван Рачков от с.Асеново, работи от 1870 г. до 1872 г.; Гено Пенев от с.Асеново, работи от 1873 г. до 1874 г.; Цоньо Русев от гр.Стражица, работи от 1874 г. до 1876 г.; Стою Вълчев от гр.Стражица е учител до 1880 г. През 1880 г. – 1882 г. учител е Иван Иванов от с.Камен, който в последствие е ръкоположен за свещеник в селото. Неговото място се заема от Димитър Цонев от гр.Стражица, който преподава до 1884 г. След тази година учителите вече стават двама. Христо Караиванов от гр.Велико Търново учителствува от 1884 г. до 1901 г., след като останал на постоянно местожителство. Негови колеги са били Христо Делев от гр.Лясковец и Ненко Колчев от с.Асеново.

Историята… – историята продължава

Първата самостоятелна сграда на училището е построена през 1889 година, а после се строи още една през 1925 година. Така в селото има вече две училища – Народни първоначални. В годините до ІІ Световна война в Народното първоначално училище „Св.св.Кирил и Методий” подлежат на задължително учение 261 деца, които са разпределени в четири отделения. Цялото училище представлява съвкупност от три сгради, две от които негова собственост, а третата частна (църковна).

Построена през 1873 г., църквата в селото изиграва сериозна роля в утвърждаването на училищната институция сред населението на с.Асеново. За издръжката на учебния процес, църквата отдава за ползване сграда с една стая, земи и гори в района на селото. Парите от реализираната печалба, чрез настоятелството, се разпределят според текущите нужди или постъпват по сметки във фондове: „Екскурзии” и „Детски летовища” в областната инспекция в гр.Плевен. Когато има повод, настоятелството разрешава да се награди ученикът с най-висок успех в училището. Така например ученика от четвърто отделение Георги Йорданов Пенев е награден за висок успех с парична награда от лихвите на капитала, завещан от дарителя Никола Ив. Кънев.

След 1921 година обаче, се преминава на качествено ново ниво на образователния процес. Децата са разделени по възраст в класни стаи, пише се на тетрадки и с мастило… Училището има и собствена сграда. От църковното настоятелство и по-богатите българи са предоставени земи и гори за ползване от училището с цел набиране на средства за издръжка. Изучава се четене, писане, смятане, естествознание, география и народна история. Още през 30-те и 40-те години на миналия век се разбира влиянието на организираните литературни и спортни прояви върху дисциплината и възпитанието на учениците. Тогава се появяват и разпространяват извънкласните форми на обучение…

 

Адрес:

Our Address:

с. Асеново, ул. Седма 14

Telephone: