Учениците в училището работят за постигане на високи учебни резултати като имат добро поведение и демонстрират отлична ценностна система, сътрудничество и уважение един към друг.
Учителите в училището имат високи очаквания за постиженията и поведението на учениците и прилагат разнообразни методи и подходи при педагогическата дейност. Всеки член на педагогическия колектив работи в сътрудничество и синхрон с останалите.

Родителите участват в непрекъсната комуникация с учителите, включват се активно в училищните дейности и с действията си работят за издигане на авторитета на училището.
Местната общност подпомага дейността на училището финансово и материално, подкрепя инициативи, започнати от ученици и учители, и се вкючва конструктивно при решаване на конфликти.

 

Преподавателски екип

Начален курс

Вергиния Хрискова- начален учител

Стоянка Чернева – начален учител

Диляна Димитрова – начален учител

Петя Вълкова- начален учител

Лиляна Шумчева- учител ЦДО в начален етап

Мая Марковска – учител ЦДО в начален етап

Даниела Дончева – учител ЦДО в начален етап

Учители в прогимназиален етап

Кунка Христова- учител Математика, Физика , Човекът и природата

Цвятко Филипов – География и икономика, Физическо възпитание

Лилия Василева- учител Български език и литература

Мария Нейкова – учител История и цивилизация,Информационни технологии

Илияна Гочева-Нейкова- Химия и опазване на околната среда,Биология и здравно образование,Английски език

Джулия Вълчева- учител ЦДО прогимназиален етап

Ваня Балева- учител ЦДО прогимназиален етап

 

 

Ученически съвет

Стреми се да насърчава активното им участие в управлението на училището, да съдейства за изграждането на активна позиция към явленията и процесите в общността. УС дава възможност на учениците да участват в дейности, насочени към личностно развитие и поемане на отговорности. Помага на членовете на УС да развият лидерски качества, организира събития, които да развиват социалните, хуманитарните и изобщо всички заложби, които учениците притежават. В допълнение, учениците често играят консултативна роля в дейността на училищните органи и имат желание да работят още по-активно с родителите.

Председател на УС- Неделина Минкова-7ми клас

 

 

Адрес:

Our Address:

С. Мирково ,ул. Кирил и Методий 1

Telephone: