Общинско предприятие „Социални дейности” е създадено с решение № 723 от 29.07.2010г. на Общински съвет гр. Враца с предмет на дейност:
Предоставяне на социални и кетъринг услуги на физически и юридически лица на територията на община Враца.
Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Враца в рамките на предоставените му правомощия.

Предприятието извършва следните дейности:

Социална дейност

„Домашен социален патронаж”- предоставя социални услуги по домовете, свързани с:
– доставка на храна;
– поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения обитавани от ползвателя ;
– битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на ел.енергия, телефон и други със средства на лицето;
– съдействие за изготвяне на документи

„Домашен социален патронаж” извършва социални услуги по домовете на :

1. Лица над 65 годишна възраст
2. Лица със70% и над 70% трайно намалена работоспособност;
3. Деца с трайни увреждания;
4. Лица които не са прехвърлили, чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години;
С предимство ползват услугите на Домашен социалния патронаж:
1. Ветераните от войните по реда на чл. 4 от Закона за ветераните от войните;
2. Самотни възрастни хора;
3. Лицата с 90% и над 90 % намалена работоспособност и/ или вид и степен на увреждане.

За ползване на услугите на „Домашен социален патронаж”, кандидатът, или упълномощено от него лице подава Заявление по образец до директора на Общинско предприятие „Социални дейности”.

Към заявлението се прилагат:

1. Документ за самоличност /за справка/ ;
2. Копие от експертно Решение на ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;
3. Медицинска удостоверение от личен лекар по образец;
4. Копие от документ, доказващ участие във войните, когато кандидатът е ветеран от войните, или военноинвалид;
5. Медицинска удостоверение от Център за психично здраве или от лекар-психиатър
6. Удостоверение за настоящ адрес, когато постоянният адрес на лицето е извън територията на община Враца
7. Пълномощно за внасяне на документа.
8. Депозит в размер на 60лв., съгласно Наредба за администриране на местни данъци и такси и цени на услуги на територията на община Враца.

За извършената услуга потребителите заплащат такси в размер съответстващ на „реалната издръжка” наедно лице.

Диетично хранене

Общинско предприятие „Социални дейности“ приготвя и предоставя диетична храна за хора от община Враца със заболявания, на които са предписани диети № 1, № 5, № 7, № 9, № 10.
Потребителите представят направление от личен лекар за необходимостта от диетична храна пред Общинско предприятие „Социални дейности”.

На столуващите се предлага разнообразно меню, съобразено със съответната диета, като се дава право за избор. Менюто се състои от:
– супа – 250 гр.,
– основно ястие 250 – 300гр.,
– десерт – 100-200гр.

Приготвянето на храната се извършва при спазване изискванията на „Сборник рецепти за диетично хранене“. Дейността се осъществява в стол №1 ул.Стоян Заимов №1, Стол №3 – сграда на община Враца и обект за раздаване на храна в Клуб на пенсионера на ул. „Ген. Леонов” №95. Хранителните продукти се доставят по заявка от фирми с договор за обществена поръчка.
Лицата ползващи услугата „диетично хранене” заплащат дневна такса в размер на реалната издръжка за един храноден.

Ученическо столово хранене

Общинско предприятие „Социални дейности“ приготвя и доставя храна на учениците в учебните заведения на територията на община Враца и селата Тишевица, Баница и Девене. Храната се приготвя в три кухни-майки на територията на град Враца.

При изпълнение на дейността ученическо столово хранене се спазват изискванията на Наредба №8/04.12.2018г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища, както и храни, предлагани при организиране на мероприятия за деца и ученици, Наредба №37/21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците, както и други нормативни актове свързани с производството на готова кулинарна продукция. Хранителните продукти се доставят по заявка от фирми с договор за обществена поръчка.

Здравословното хранене на учениците се постига чрез осигуряване на пълноценна и разнообразна храна, ежедневна консумация на зеленчуци и плодове, достатъчен прием на мляко, млечни продукти и други богати на белтък храни, консумацията на пълнозърнести храни, ограничаване приема на мазнини, захар и сол.
Храната в ученическите столове се предлага по предварително изготвени седмични менюта, разработени в съответствие с изискванията на Наредба № 37/2009г.

Предлаганите храни в училищните столове, отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство.
Всяка партида готова храна се придружава от документ, удостоверяващ произхода и.
Стопанска дейност

Общинско предприятие „Социални дейности“ приготвя и доставя храна на лежащо болни пациенти и дежурен персонал на КОЦ ЕООД – Враца и ЦКВЗ ЕООД – Враца.
Предоставя храна и на потребителите на ДСХ „Зора“, на три Центъра за настаняване от семеен тип, на Център за временно настаняване, на Защитено жилище и Дневен център, както и на потребителите на ДЦДМУ „Зорница“ – Враца.
Общинско предприятие „Социални дейности“ предоставя и кетъринг услуги на физически и юридически лица на територията на община Враца.

Клуб на пенсионерите и лицата с увреждания

На територията на Община Враца с решение на Общински съвет са разкрити тридесет клуба на пенсионерите и лицата с увреждания.
Дейността им е регламентирана от „Правилник за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания в община Враца” приет с Решение № 1041/ 30.04.2019г. на Общински съвет – Враца.

Клубовете съдействат за поддържане на социални контакти, социална интеграция и възможност за активен живот на хората от третата възраст. Организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен, културен и друг характер. Организират и участват в публични общински и национални мероприятия, екскурзии и др.Осигурени са бюфети, в които се предлагат безалкохолни напитки, чай, кафе, захарни изделия. Имат избрано клубно ръководство и Правилник за вътрешен ред.В края на годината провеждат отчетни събрания и приемат план за работа през следващата година.
Съгласно „Правилник за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания в община Враца” за осъществяване на дейността им са назначени на трудов договор 17 бр. служители на длъжност „организатор дейности”. Клубовете се финансират от общинския бюджет.

Адрес:

Our Address:

гр. Враца, ул. Стоян Заимов 1

Telephone:
Email:

-

Web:

-