Нотариус Калоян Павлов Янакиев извършва следните услиги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.

Адрес:

Our Address:

Нови пазар, Нотариус Калоян Павлов Янакиев

Telephone:
Web:

-