Многопрофилна болница за активно лечение АД град Хасково изпълнява целия спектър от медицински дейности за лечебни заведения за болнична помощ на областно ниво и осигурява много добро качество на оказваните здравни услуги.

Лечебното заведение функционира при спазване на всички законови изисквания при много добри взаимоотношения с МЗ, РЗИ, НЗОК, лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ в областта и страната. Макар и павилионен тип, материално-техническата база е в добро състояние /извършени са основни ремонти в основните структурни звена и текущи ремонти в други/.

Медицинската апаратура и оборудване съответстват на вида и предмета на дейност на лечебното заведение, на изискванията от медицинските стандарти и НЗОК и гарантират оказване на качествени здравни услуги. Осигурени са безопасни и здравословни условия на пациенти и персонал. Осигурен е достъп за трудно подвижни пациенти на всички сгради. Кадрите се характеризират с много добра професионална квалификация. От лекарите 83.46 % имат придобита специалност, 17.12 % имат две признати специалности, 97.3 % от специалистите имат стаж повече от 5 г. след придобиване на специалност. Дейността отговаря на изискванията на медицинските стандарти и клиничните пътеки и се характеризира с много добри показатели.

Цялостната дейност се реализира при ефективно управление и контрол на паричните потоци, ефективно използване на ресурсите, въвеждане на стриктни правила за трудови възнаграждения и осигуряване на адекватно лекарствено лечение.

Многопрофилно отделение със сектори от функционален  тип ,,Ендокриногогия и болести на обмяната” и ,,Пулмология и фтизиатрия”

Отделението е разположено в първи корпус на МБАЛ ХАСКОВО АД, на втория етаж. Сградата е снабдена с асансьор, което дава възможност за улеснено движение на пациентите, персонала, посетителите.

 

Вътрешно отделение разполага с 25 легла, разположени в 11 стаи – всяка със самостоятелен санитарен възел и кабелна телевизия. В структурата на отделението са включени също център за обучение на болни със захарен диабет и стая за спирометрии и инхалации на белодробноболните.

Отделението разполага с необходимото оборудване за лечение на критични състояния, включващо апаратура за контрол на жизнените функции. На територията на отделението има и ехограф с трансдюсер с възможност за изследване на щитовидна жлеза.

МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

В отделението се диагностицират и лекуват заболявания на вътрешните органи, които могат да се групират вследните системи :

I. Ендокринологични заболявания: Захарен диабет – диагностика, лечение на диабетна кетоацидоза, диабетна кома и усложнения на захарния диабет /диабетна ангиопатия – ретинопатия и диабетна гангрена, диабетна нефропатия и диабетна невропатия/.
– Базедова болест – диагностика, лечение, проследяване, подготовка за оперативна интервенция – Нодозни струми, тиреоидити, карцином на щитовидната жлеза, микседем, адисонова болест, хиперкортицизъм, заболяване на паратиреоидните жлези и хипофизата – Диагностика и лечение.

II. Заболявания на на дихателната система /пневмонии, бронхити, пневмофибрози, белодробен енфизем, плеврити, карцином на белия дроб, саркоидоза и белодробен тромбоемболизъм, бронхиална астма/- диагностика, изследвния ехография на бял дроб, плеврална пункция, подготовка за оперативно лечение.

III. Заболявания на стомашно – чревния тракт: /хронични гастрити, язвена болест на стомаха, хронични колити, карцином на стомаха, хронични колити, карцином на дебелото черво, ХУХК, усложненията на язвената болест, стеноза на пилора – диагностика, лечение, подготовка за оперативно лечение.

IV. Заболявания на черния дроб и жлъчната система – хронични хепатити, цироза на черния дроб и усложненията /кървене, енцефалопатия, асцит/ карцином на черния дроб, жлъчна калкулоза, холецистити, механичен иктер – диагностика, ехографско излеване,коремна пункция, поставяне сонда на Блек Мор и медикаментозно лечение.

V. Кръвни заболявания – заболявания на лимфната система, болест на Ходжкин, левкози, анемии, тромбоцитопения, хемофилия – диагностика, изследвания, лечение, кръвопреливане.

VI. Бъбречни заболявания – бъбречна калкулоза, остри хронични пиелонефрити, остри хронични глумерулонефрити колагенози, диабетна нефропатия, болни с ХБН и хрониохемодиализа – диагностика ехографско изследване, лечение, подготовка за включване на хемодиализа.

VII. Болни с отравяния /медикаментозни, гъбни, промишлени отрови, алкохол/ и болни с алергии, остро настъпили /при ухапване от насекоми/ усложнени със шокови състояния – диагностика и лечение.

VIII. В отделението са преминали и лекувани болни, които са имали сърдечно съдови заболявания /хипертонична болест, застойна сърдечна недостатъчност, ИБС и кардиомиопатии.

Тел.: 038/ 606 734- началник отделение, 606 732 – старша сестра, 606 733 – манипулационна

Отделения

Адрес:

Our Address:

Хасково, ул.Съединение 49