Исторически музей-Батак е създаден през 1956г. с Решение №56 от 24.04.1956г. на ИК на Околийски народен съвет –гр. Пещера. Открит е за посещение на 17 май 1956г. по повод 80-годишнината от Априлската епопея Батак.

В съответствие с българското законодателство: Закон за културното наследство (2009г. последно изменение –Д.В.бр.54 от 15 Юли 2011г.) и Закон за развитие на културата (1999, последно изменение –Д.В.бр.54 от 15 Юли 2011г.) Исторически музей-Батак е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело на територията на община Батак във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светият синод на БПЦ, със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.
Мажоритарен собственик на Исторически музей-Батак е Община Батак, а принципал –Министерство на културата.

Музеят е с официално наименование,печат,седалище и адрес:гр.Батак, пл.”Освобождение №3
Регистриран е в Националния регистър на културните организации към Министерство на културата ,с Удостоверение № 44 (102)/ 06.03.2008г.
Музеят е самостоятелно юридическо лице на делегирана бюджетна издръжка , второстепенен разпоредител с кредити, съгласно Решение №345 / 18.02.2010г на ОбС Батак и Заповед №147 /26.02.2010г. на Кмета на община Батак.

Съгласно Решение №356 /30.03.2010г на ОбС-Батак ИМ-Батак ползва безвъзмездно, управлява и стопанисва за своя сметка имоти, публична-общинска собственост: Сграда на ИМ-Батак (Акт за собственост №109/05.09.2000г), Балинова къща-етнографска експозиция (Акт за собственост №81/ 16.06.2000г и Шарова къща-музейна галерия и библиотека (Акт за собственост №41/03.08.1998г.)
С Решение № 368 /27.05.2010г. Общински съвет Батак е определен законосъобразен Регламент за финансиране на културния институт и реда за управление на публичните финансови средства –бюджетен кредит за функциониране и развитие на културната организация.

Изображението може да съдържа: 1 човек, текстово съобщение

Ръководството на Исторически музей- Батак се осъществява:
1. Административно- организационно- от община Батак;
2. Методически- Министерство на културата;
3. Научно- от специализираните научни институти към БАН

Музеят се ръководи от директор, който: представлява музея пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и чужбина; координира и контролира цялостната дейност на музея.
Основните дейности на музея са опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности. За осъществяването на своите основни дейности музеят осъществява следните основни функции: издирване, събиране, документиране, опазване, научно изследване и популяризиране на движими културни ценности. Извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни форуми. Издава научни, научно-популярни и рекламни материали.

ИМ-Батак съхранява във фондовете си десетки хиляди движими културни ценности.

Чрез своите експозиции, постоянни и временни музеят се старае да задоволи потребностите от висококачествен културен продукт според многообразните интереси на многобройната музейна публика. Организира постоянни и временни експозиции като представя различни теми от богатото многообразно наследство в община Батак.

Исторически музей-Батак е културен и образователен център, който координира дейностите на територията на общината, свързани с представянето на богатото културно-историческото наследство на региона и природните ресурси, като мощен интелектуален потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм, характерен за страните с устойчиво развитие.

 

В съответствие с тематичния си обхват и формираните фондове структурата на музея включва специализирани отдели и администрация.
Специализирани отдели са:1. Отдел „Фондове”
2. Отдел „Експозиционен”
3. Отдел „Научни изследвания” с направления: Археология; Българските земи ХV-ХIХ век; Етнография; Нова и най-нова история; Художествено направление
Администрацията включва:
1. Отдел „Административно-стопански и връзки с обществеността.
2. Музейна библиотека
3. Музеен информационен център

 

Исторически музей- Батак

 

 

Заповядайте в Исторически музей- Батак!

Таксите при нас са следните:

Такса „ВХОД” за всички музейни експозиции-

Исторически музей- Батак, Балинова къща и Шарова къща:

 Възрастни                                                                             4,00 лв.

Учащи и пенсионери                                                        2,00 лв.

3- членно семейство  /с 1 учащо дете/                         9,00 лв.

4- членно семейство  /с 2 учащи деца/                      11,00 лв.

Безплатно посещение:

деца до 7 години

хора с увреждания

деца от социални домове

Ако желаете да разгледате само музея, таксата „ВХОД”

за възрастни е 3,00 лева,  а за учащи и пенсионери- 2,00 лева.

Решите ли да се запознаете само с бит, традиции, обичаи,

носии, празници на батачани- таксата „ВХОД”

в Балинова къща е 2,00 лева за възрастни и 1,00 лев за учащи и пенсионери.

Безплатно посещение- всяка последна сряда в месеца.

ТАКСИ БЕСЕДИ:

 Обзорна беседа на български език                        10,00 лв.

  Обзорна беседа на чужд език                                  15,00 лв.

 Филм                                                                                5,00 лв.

Образователна беседа на български език             15,00 лв.

Образователна беседа на чужд език                       20,00 лв.

Такса любителско фотозаснемане                           1,00 лв.

Адрес:

Our Address:

Батак, пл. “Освобождение” 3

Telephone: