Детската градина се намира на територията на административен район „Вл. Варненчик” – Община Варна със седалище жк ”Вл. Варненчик” до блок 402. Сградата е публична общинска собственост, построена е през 1986 година. žСитуирана е на три етажа и разполага с 6 детски групи, музикален и физкултурен салон. žДворът на детската градина е с обща квадратура 2 дка и включва обособени детски площадки и тревни площи. Детската градина разполага с необходимите за всички групи занималня, спалня, санитарен възел. Персоналът в детската градина е 19 души. От тях 10 са педагогически персонал с висше образование, а 9 са не педагогически. В детската градина работят учители с доказани професионални качества. Квалификационният ценз е: един с I ПКС, двама учители II ПКС, един учител с ІІІ ПКС, трима с IV ПКС. Средната възраст на педагогическия персонал е 40 години. Персоналът е квалифициран със средна възраст, която ни дава основание да говорим за един  колектив, на който може да се разчита като опит и компетентност.

 

От създаването си през 1986г.  до 2016г. ДГ№37 „Пламъче“ се ръководи от Мария Бакърджиева. През учебната 2016/2017 директор на детската градина е Мая Сиракова.  От 20.09.2017г. до 04.06.2020г директор на ДГ№37 „Пламъче“ е  Снежина Дамянова. От 05.06.2020г изпълняващ длъжността директор на ДГ№37 „Пламъче“  е Галина Райкова.

 

Е К И П 


Визия на ДГ №37 „Пламъче“

Предоставяне на качествена среда, в която децата съхраняват своята индивидуалност, свободно развиват уменията и талантите си, със разработена своя Програмна система с подходи и форми на педагогическо взаимодействие и организирана възпитателно-образователна работа според ДОС за предучилищно образование.

 

Мисия на ДГ №37 „Пламъче“

За родителите – да са спокойни за живота, здравето и възпитанието на децата си. Да ни оказват по-голямо доверие и помощ при отглеждане и възпитаване на децата.

За децата – възможност да растат, да се възпитават и забавляват в един чудесен детски свят.

За работещите в детската градина – възможност за професионално-творческа изява, самочувствие чрез създаване чувство за принадлежност.

 

Концепция за развитие на детската градина за периода 2016/2017 година.

 І. Основна цел :

Развитие потенциалът на всяко дете чрез приноса и опита на възрастните – родители и учители. Внедряване на нови стратегически решения за мотивиране, стимулиране и активизиране на децата.

Подцели : Осъществяване на възпитателно-образователния процес в съответствие с държавните образователни стандарти, индивидуалните потребности и възможности на децата. Използване на информационни технологии и интерактивни модели на взаимодействие с децата във възпитателно-образователния процес. Създаване условия за пълноценно общуване дете – родител – учител. Осигуряване на оптимални условия за организиране на разнообразни квалификационни форми за повишаване и поддържане на професионална компетентност и подготовка на педагогическия екип.

Материално-техническа база

Материално-техническата база осигурява динамичност в социалната комуникация между децата, като поражда чувство на радост от сътрудничеството в различните дейности. Функциите на средата позволяват да се осигурят условия за разнообразна дейност на децата, за задоволяване на потребностите и интересите им.

Групи в ДГ „Пламъче“ през учебната 2019/2020 година

 С учители: Старши учител Любомирка Димитрова

                                            Старши учител Петя Георгиева


 С учители: Кристина Атанасова

                        Симона Трифонова 


С учители: Старши учител Ренета Митрева

                      Старши учител Татяна Стоянова


С учители: Татяна Янколовска

                      Емилия Георгиева

Адрес:

Our Address:

Варна ПК 9023 ЖК „Вл.Варненчик“ до бл.402

Telephone: