Нотариус Валентин Иванов Митов №373 има собствена кантора на територията на град Козлодуй.

Извършва следните услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.

Адрес:

Our Address:

Козлодуй, Кирил и Методий 3

Web:

-